Spring naar inhoud

Inhoud

Dit boek geeft een overzicht van noodzakelijke voorzieningen in het kader van het arboklachtrecht. De aandacht gaat primair uit naar het omgaan met signalen over ongewenst gedrag in de zin van vormen van intimidatie. Belangrijk is vast te stellen tot wie een medewerker zich kan wenden. Ook moet iedereen weten wat er met een officiële klacht gebeurt. Ten slotte is het voor alle betrokkenen geruststellend om te weten dat er maatregelen zijn te treffen tegen intimiderend gedrag. Door inzicht in en bekendheid met de voorzieningen wordt het mogelijk een conflict op te lossen op het laagste niveau in een zorgvuldig geprotocolleerde procedure.

Het boek geeft in hoofdstuk 2 verschillende definities en uitleg over begrippen als goed werkgeverschap, intimidatie en agressie. In hoofdstuk 3 is er aandacht voor de betrokkenen bij een klacht. We bespreken de taken van het management en de medewerkers van de afdeling Personeel en organisatie. Er wordt uitgebreid ingegaan op de afzonderlijke rol van verschillende functionarissen. De bedrijfshulpverlener, de vertrouwenspersoon, de conflictbemiddelaar (mediator) en de klachtencommissieleden kunnen allen gewenst gedrag vertonen en zo een belangrijke rol hebben bij het oplossen van conflicten. Hoofdstuk 4 is gewijd aan de taken van de werkgever bij ongewenst gedrag. Hoofdstuk 5 beschrijft de stappen in een klachtenprocedure. Aandacht voor de grenzen van de dubbele functies voorkomt dat diverse goedwillende personen problemen krijgen bij het uitvoeren van hun taken (hoofdstuk 6). Zo wordt duidelijk wat werknemers van de werkgever, van de afdeling Personeel en organisatie en van de klachtencommissie kunnen verwachten. In hoofdstuk 7 komt de klachtencommissie aan de orde. Hoofdstuk 8 handelt over de geschilbeslechting, waarna in hoofdstuk 9 aandacht wordt besteed aan de bemiddeling tussen klager en aangeklaagde. Hoofdstuk 10 gaat in op geheimhouding en hoofdstuk 11 op ziekteverzuimbegeleiding. In hoofdstuk 12 en 13 komen respectievelijk de arbeidsrechtelijke referenties en de strafrechtelijke referenties aan bod. We sluiten af met een conclusie.

De eerste zes hoofdstukken zijn interessant voor eenieder die zich betrokken voelt bij het onderwerp. De volgende hoofdstukken duiken daarna steeds dieper in de materie. Vertrouwenspersonen zullen dan ook de informatie uit de hoofdstukken 7 tot en met 9 tot zich dienen te nemen. De laatste hoofdstukken gaan in detail in op het arboklachtrecht. Van leden van klachtencommissies, van ondernemingsraden en van werkgevers wordt verwacht op de hoogte te zijn van de in deze hoofdstukken besproken verplichtingen. Enkele bijzondere onderwerpen passeren de revue, zoals de rechtsontwikkeling op het gebied van ziekteverzuimbegeleiding, het leerstuk van geheimhouding, de relatie van het arboklachtrecht tot andere rechtsgebieden en rechtsprekende organen. Indien men zich realiseert dat het recht zich evolueert, kunnen de laatste hoofdstukken worden bestudeerd.

Zowel werkgever, medewerkers P&O als werknemers kunnen na lezing van dit boek rust vinden in de wetenschap dat er voor ongewenst gedrag en de daarmee gepaard gaande intimidatieconflicten een constructieve oplossing kan worden gevonden.

RSS

Handige tips De volledige tekst van de meeste nieuwsitems staat op de betreffende product site Als u voordat u ‘Lees meer’ aanklikt eerst inlogt, komt u gelijk bij het betreffende nieuwsitem. U kunt u ook abonneren op de nieuwsitems over een onderwerp. Klik hiervoor op het oranje blokje op de homepage. Hiermee schakelt u RSS (Really Simple Syndication) in. Zodra er een nieuwsbericht geplaatst wordt, krijgt u daarvan een seintje.

Arbo klacht recht

Arbo klacht recht

Zorg voor het welzijn van medewerkers leidt tot een gezond werkklimaat. Dit boek beschrijft hoe de zorg effectief te bewerkstellingen middels interne klachtbegeleiding, praktische checklists en reactiemogelijkheden op incidenten van ongewenst gedrag.
Communicatie over arbeidsomstandigheden, (seksuele) intimidatie en het klachtrechtGewenst bij ongewenst gedrag

Communicatie over Arbeidsomstandigheden, (seksuele) intimidatie en klachtrecht

mr.dr.drs. Michael Boelrijk

Amstelveen: ActUmail 2006,
ISBN 978.90.78470.03.8

Woord vooraf

Zorg voor het welzijn van medewerkers leidt tot een gezond werkklimaat binnen de organisatie. De Wet Verbetering Poortwachter en de zich verder ontwikkelende arbo–inzichten vragen om concrete interactie en communicatie tussen werkgever, medewerkers en cliënten. In dit boek staat beschreven op welke wijze de afdeling Human Resource Management (HRM) deze zorg effectief kan communiceren. Voor P&O’ers, arbocoördinatoren, vertrouwenspersonen en andere klachtenbegeleiders worden praktische checklists en geprotocolleerde reactiemogelijkheden op incidenten van ongewenst gedrag gegeven. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de voordelen van mediation en interne klachtbegeleiding.

Indien betrokkenen weten wat gewenst is bij ongewenst gedrag, kunnen zij incidenten met meer vertrouwen benaderen. Soms ligt een bevredigende oplossing in handen van een direct–leidinggevende, soms is een simpele bemiddeling door een P&O–medewerker de beste interventie. In andere situaties is bij de verwerking een intensieve begeleiding gewenst. In zo’n geval moet de vertrouwenspersoon, de mediator of de klachtencommissie een actieve bijdrage leveren aan het vinden van een voor alle betrokkenen acceptabele oplossing. Het alternatief is namelijk het starten van ingewikkelde en frustrerende procedures bij de rechter. De ervaring leert dat procederen zelden of nooit een bevredigend resultaat oplevert. Het nalaten van gewenste reacties zal bij een rechterlijke toetsing ook in het nadeel werken van de nalatige partij.

Het doel van Gewenst bij ongewenst gedrag is de lezer toe te rusten met kennis, technieken en vaardigheden om op een zorgvuldige en ontspannen manier emotioneel gevoelige klachten over ongewenst gedrag te behandelen. Naast de aandacht voor de rol van de vertrouwenspersoon en de klachtencommissie wordt inzicht gegeven in verantwoordelijkheden voor anderen in het kader van het welzijn van werknemers. De inhoud van dit boek is gebaseerd op de strekking van wetten en rechtspraak. De medewerkers van Empathy.nLaw hebben hun jarenlange ervaring met juridische procedures en discussies over gewenste reacties op ongewenst gedrag in dit boek verwerkt. Deze ervaring willen zij graag met u delen.

We hopen met dit boek een aantal eye–openers te geven. Met de beschouwingen en een training voor interventie ongewenst gedrag kan het vertrouwen groeien dat men voorbereid is op het vertonen van gewenst gedrag. Voor ieder geldt ‘oefening baart kunst’: laat de praktijk de beste leerschool zijn. Ondersteund door ervaren specialisten op dit terrein worden betrokkenen vanzelf bedreven in het zorgvuldig omgaan met incidenten van ongewenst gedrag.

Er bestaat reeds enkele jaren de website http://www.arborecht.nl. Op deze site zijn enkele schema’s uit dit boek geplaatst. Bijlage A Klachtenreglement en bijlage B Overeenkomst tot het inhuren van een externe klachtencommissie zijn ook op deze site te vinden. Daarnaast streven we ernaar om in samenwerking met het digitale tijdschrift http://www.actumail.nl de rechtsontwikkeling op het terrein van de preventie van intimidatie weer te geven.

Elke op– of aanmerking stellen wij op prijs. Zelfs klagen mag aangezien wij ervan overtuigd zijn dat klachten een uitstekend instrument vormen ter verhoging van kwaliteit. Wij zijn u bij voorbaat dankbaar.

Michael Boelrijk

Welkom op online Klachtrecht.nl. Op deze site kunt u met behulp van een inlogcode kennisnemen van een up-to-date publicatie. Na betaling kunt u de publicatie downloaden, bewaren op uw computer en voor eigen gebruik uitprinten. Nu bestellen via ActUmail.biedmeer.nl dan gebruikt u de managementstool uit de arbocatalogus snel. Actumail publishs online Methodical skills for professionals , the quality of professional practitioners (legal) service, HR specialists, HR managers, confidants and helpers. This series is especially written for lawyers, mediation staff, staff legal office and courts. The set of methodological skills for professionals, students and professionals offer insight into the description of background and significance and certainly practical application of methodological skills. Every part of the series presents a method, practice or a methodology that is coherent set of understanding of the professional actions. Each edition in this series contains a set of guidance, questionnaires and flow charts for production work.